Planmeca 4D™颚运动
实时颌运动跟踪-在3D


Planmeca 4D™颚运动是唯一真正的CBCT集成解决方案,跟踪,可视化,并分析颌运动在3D。它提供了无可比拟的下颌三维运动实时可视化-创建诊断的第四维。


独特的颚式运动跟踪

使用Planmeca 3D设备获取CBCT图像,患者佩戴专用跟踪设备Planmeca ProFace®相机用于追踪下颌相对于上颌的运动。

Planmeca 4D颌运动


综合测量和可视化

Planmeca 4D颌运动允许测量和可视化点的运动路径在正面,矢状和轴向运动图形和在3D。

Planmeca 4D颌运动


部分Planmeca Romexis®软件

所有的动作都在Planmeca Romexis®成像软件在实时。它们也可以储存起来,以供日后分析或其他用途。

Planmeca Romexis软件


简单的出口

运动和测量信息很容易导出到第三方软件进一步分析。支持XML和CSV文件格式。

Planmeca软件易于导出

Baidu